Algemene voorwaarden Trade Easy Sports B.V.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Trade Easy Sports B.V. dan wel haar rechtsopvolgers, hierna te noemen: ‘Trade Easy’. Deze vennootschap onder firma is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 50060589 en houdt zich voornamelijk bezig met de in- en verkoop van sportartikelen. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Trade Easy is aanvaard.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’ wordt bedoeld de Nederlandse of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon, die in het kader van de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf aan Trade Easy opdracht verleent tot het leveren van sportartikelen.

1.3 Door het digitaal accepteren van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden via een

e-mailbericht danwel via de website van Trade Easy verbindt koper zich uitdrukkelijk aan de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook voor de buitenlandse koper, in wiens belang de tekst van de algemene voorwaarden in meerdere (gangbare) talen is opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn ook op de website van Trade Easy weergegeven en te downloaden.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen, telefonisch, per e-mail, via haar website of anderszins door Trade Easy uitgebracht, kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

2.2 Trade Easy geeft in haar aanbieding een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. Als zij daarbij gebruik maakt van digitale afbeeldingen dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen, binden Trade Easy niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper per e-mail of via de website van Trade Easy een bestelling heeft geplaatst en Trade Easy deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze uitdrukkelijke aanvaarding geschiedt middels het verzenden van een electronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Artikel 3: Levering en verzending

3.1 De verkoopfactuur wordt met de electronische opdrachtbevestiging meegezonden. De door koper bestelde artikelen worden binnen een termijn van drie dagen na ontvangst van betaling (moment van bijschrijving op haar bankrekening) namens Trade Easy verzonden, waarna het door haar transporteur bij koper wordt afgeleverd. Het betreft hier uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn, zodat overschrijding van deze termijn koper geen recht geeft op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Heeft koper de bestelde artikelen niet binnen 14 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst ontvangen dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door Trade Easy aan koper gerestitueerd. In geen geval is Trade Easy schadeplichtig wegens te late levering.

3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Trade Easy, onverminderd de in artikel 8 opgenomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en eventuele andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Annulering in bijzondere gevallen

4.1 Zowel Trade Easy als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk of per e-mail) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.

5.2 Alle door Trade Easy genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) (indien verschuldigd). De voor rekening van koper komende kosten voor aflevering van de artikelen worden separaat op de opdrachtbevestiging en de factuur vermeld.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de bestelde artikelen vóór aflevering plaats te vinden op de op de factuur vermelde bankrekening van Trade Easy en wel uiterlijk binnen 8 dagen na het plaatsen van de bestelling. Heeft Trade Easy binnen gemelde termijn geen betaling ontvangen dan heeft zij het recht de overeenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en heeft zij het recht om de door haar geleden schade op koper te verhalen.

6.2 De verkoopfactuur wordt met de electronische opdrachtbevestiging meegezonden. Eventuele transactiekosten van betalingen komen voor rekening van koper. Buitenlandse kopers zijn geen BTW verschuldigd, mits voldaan wordt aan de door de Nederlandse fiscus te stellen voorwaarden voor BTW vrijstelling van intracommunitaire leveringen.

Artikel 7. Reclames en klachten

7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd schriftelijk of per e-mail reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Trade Easy in behandeling zal worden genomen.

7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 3 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering door Trade Easy.

7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten terzake verwerkt.

7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Trade

Easy geleverde artikelen.

7.5 De in artikel 8 opgenomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid blijft onverkort van toepassing.

Artikel 8. Garantie, aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derden

8.1 Op de door Trade Easy geleverde artikelen is geen garantie van toepassing. Vanwege de herkomst van de te leveren sportartikelen (veelal restpartijen) en de daarmee samenhangende lage prijsstelling, kan Trade Easy niet instaan voor de kwaliteit van de artikelen.

8.2 Trade Easy is nimmer aansprakelijk voor door koper geleden of te lijden schade en koper heeft geen recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van vooraf kenbare en dus zichtbare gebreken of er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld. In geval van vooraf kenbare en dus zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid van Trade Easy beperkt tot ten hoogste de onderliggende opdrachtsom.

8.3 Trade Easy zal met betrekking tot haar eigen inkoop de grootste mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de controle van de authenticiteit van de geleverde artikelen. Zij is echter in geen geval aansprakelijk voor de door koper te lijden schade noch heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden in geval er zgn. ‘namaakartikelen’ zijn geleverd, die niet daadwerkelijk afkomstig zijn van de vermeende producent (van merkartikelen), tenzij komt vast te staan dat Trade Easy haar controleplicht heeft verzaakt.

8.4 Trade Easy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

8.5 Trade Easy is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien Trade Easy niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen tengevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

9.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij toeleveranciers of andere derden, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Mocht Trade Easy bij wijze van uitzondering toch artikelen hebben geleverd zonder dat er vooraf is betaald dan blijven de geleverde artikelen haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Trade Easy verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

10.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen is Trade Easy te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Trade Easy worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan haar eigen privacy verklaring en de geldende privacy wetgeving.

Artikel 12. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Trade Easy gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht in Nederland en wel door de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Trade Easy is gevestigd (Rechtbank Zutphen, sector Kanton danwel Rechtbank Zutphen, sector Civiel), onverminderd de bevoegdheid van de rechter terzake van een voorlopige voorziening en beslag- of executiemaatregelen.

12.2 Trade Easy verkoopt zowel aan Nederlandse als aan buitenlandse kopers. Op alle overeenkomsten met Trade Easy is echter uitdrukkelijk het Nederlandse recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn op 02-09-2011 gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Arnhem onder nummer 50060589

We love Cookies 🍪

Wij, en derde partijen, maken op onze websites gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Instellingen voor cookies 🍪

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.